NAVODILA ZA IZPOSOJO IN VRAČANJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA.

 

Na Šolskem centru Nova Gorica deluje učbeniški sklad, v okviru katerega si lahko dijaki izposodijo učbenike za celo šolsko leto. Načeloma si dijaki izposodijo celoten komplet učbenikov, torej vse učbenike, ki jih potrebujejo v posameznem letniku. V primeru, da katerega od učbenikov dijak že ima, naj na to opozori pri izposoji učbenikov, tako da bomo ceno ustrezno preračunali. Izposojevalnina se sicer oblikuje glede na tržno ceno in stanje učbenika. V primeru, da si dijaki isti učbenik izposojajo več kot eno leto, se obračuna le manipulativne stroške.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če je učbenik uničen ali izgubljen, je potrebno poravnati odškodnino za učbenik. Če želite, lahko učbenik ob koncu  leta tudi odkupite.

Subvencioniranje izposojevalnine

 

ŠC Nova Gorica omogoča brezplačno izposojo učbenikov socialno najšibkejšim dijakom. Dijaki oz. njihovi starši uveljavljajo to pravico tako, da izpolnijo Vlogo za uveljavitev brezplačne izposoje učbenikov. Upravičenci bodo izbrani na osnovi mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS. Do brezplačne izposoje učbenikov so upravičeni dijakih, katerih družina sodi  v 1. in 2. dohodkovni razred. Vloga je dostopna tukaj, lahko pa jih dvignete tudi v šolski knjižnici. Izpolnjeno vlogo oddajo dijaki do konca maja v šolski knjižnici (stari dijaki ŠC) oz. jo pošljejo po pošti do začetka julija (novinci).

Plačilo izposojevalnine

Za plačilo izposojevalnine je v oktobru izstavljen račun. Če ste vložili vlogo za brezplačno izposojo učbenikov, boste odgovor nanjo prejeli do konca avgustau. V primeru, da ste upravičeni do brezplačne izposoje, računa za plačilo ne boste prejeli. Dijaki, ki se izpišejo in vrnejo učbenike do 30. 9. tekočega leta, položnice za plačilo ne bodo prejeli.

Izposoja učbenikov

 

Učbenike si dijaki izposodijo po razporedih, ki se objavljajo v avgustu.

 

Vračilo učbenikov

Vračanje učbenikov poteka na koncu šolskega leta, lahko je pripravljen razpored vračanja učbenikov po posameznih razredih. Razpored je objavljen na spletni strani šolske knjižnice.

Dijaki s popravnimi izpiti vrnejo vse učbenike, zadržijo oz. podaljšajo pa le tiste, ki jih potrebujejo za popravni izpit.

Dijaki zaključnih letnikov potrebujejo učbenike in drugo gradivo tudi zaključni izpit in maturo. Vse učbenike in gradivo, ki ga ne potrebujejo za zaključni izpit ali maturo, vrnejo čim prej.

Če dijak potrebuje učbenike in drugo gradivo za avgustovski rok popravnih izpitov, zaključnega izpita ali mature, jih mora podaljšati (lahko osebno v šolski knjižnici, po telefonu ali po e-pošti).

Dodatne informacije:

knjiznica@scng.si

Telefon:

(05) 62 05 723 za:

    • Tehniško gimnazijo in zdravstveno šolo
    • Strojno, prometno in lesarsko šolo
    • Elektrotehniško in računalniško šolo
    • Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo

(05) 62 05 752 za:

  • Biotehniško šolo